Metodologia i Datasets

 

 

Les dades s'han extret en base a múltiples fonts entre les quals el conjunt de dades obertes publicades per institucions als seus respectius portals de dades obertes o open data.

S'ha realitzat un processament de dades per netejar i unificar les variables i paràmetres de les diverses fonts de dades per poder generar nous conjunts de dades secundàries que serveixin com a font de dades per a la creació de visualitzacions interactives.

Les dades han estat tractades amb les eines de fulls de càlcul i neteja de dades Google Sheet i Excel. Les visualitzacions s'han generat amb l'eina de presentació de gràfics en línia Flourish.

Les fonts de dades utilitzades es llisten a l'apartat Datasets.
Altres fonts que han estat aportades al projecte són Estudis i Informes.

Datasets

Tots els datasets que s'han fet servir en l'anàlisi i la visualització de dades provenen de fonts públiques de dades obertes.

A continuació indiquem les dades obertes utilitzades i les seves fonts, així com un link al repositori per veure les fonts originals: 

 

 

Dades

Font

Enllaç al repositori


Bretxa digital de gènere (diferència entre percentatges d'homes i dones als indicadors d'ús de les TIC). Sèrie 2018-2022

Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies de la Informació i Comunicació a les Llars. INE

https://opendatawomen.org/acadp_listings/bretxa-digital-de-genere-usos-internet/


Bretxa digital de gènere (diferència entre percentatges d'homes i dones als indicadors d'ús de les TIC). Sèrie 2018-2022

Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies de la Informació i Comunicació a les Llars. INE

https://opendatawomen.org/acadp_listings/bretxa-digital-per-usos-tipus/


Bretxa digital de gènere (diferència entre percentatges d'homes i dones als indicadors d'ús de les TIC). Sèrie 2018-2022

Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies de la Informació i Comunicació a les Llars. INE

https://opendatawomen.org/acadp_listings/usuaries-tic-per-habilitat-digital/

Ocupats per sexe i branca dactivitat. Valors absoluts i percentatges respecte del total de cada sexe

Enquesta de població activa. INE

https://opendatawomen.org/acadp_listings/pes-dels-sectors-dactivitat-tecnologics/

Ocupats per sexe i branca dactivitat. Valors absoluts i percentatges respecte del total de cada sexe

Enquesta de població activa. INE

https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-ocupades-ambit-digital-per-sexe-i-ambit-dactivitat/

Ocupats per sexe i branca dactivitat. Valors absoluts i percentatges respecte del total de cada sexe

Enquesta de població activa. INE

https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-ocupades-tecnologic-tecnic-per-sexe-i-sector-dactivitat-comparativa/

Persones Graduades STEM per sexe 1-2grau

Ministeri de Ciència i Innovació

https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-1-2grau/

Persones Graduades STEM per sexe-màster

Ministeri de Ciència i Innovació

https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-master/

Persones Graduades STEM per sexe-doctorat

Ministeri de Ciència i Innovació

https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-master/

Women in science and technology

Women in science and technology. EUROSTAT

https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-graduades-stem-per-sexe-doctorat/

Dones emprades en ciència i tecnologia

Ciència i tecnologia, societat de la informació. INE

Afiliats en alta laboral per Per sexe, CNAE a dos digitos i regim

Bases de dades Estadístiques de la Seguretat Social.

https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-de-les-persones-contractades-en-lambit-digital-respecte-al-total/

Dades estadístiques dels contractes de treball.

Estadística dels contractes de treball. SEPE

https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-dels-contractes-de-feines-digitals/

 

Altres fonts que han estat consultades per a la creació de datasets per al projecte són: 

 

 

Nombre informe

Font

Enllaç al repositori

L'emprenedoria digital femenina a Espanya: Situació i prospecció

Dones, tecnologia i societat digital. Institut de la Dones

https://opendatawomen.org/acadp_listings/tecnologies-base-emprenedores-digitals/

L'emprenedoria digital femenina a Espanya: Situació i prospecció

Dones, tecnologia i societat digital. Institut de la Dones

https://opendatawomen.org/acadp_listings/anys-dexperiencia-professional-en-el-momento-demprendre-dones-ambit-digital/

Nombre d'empleats a empreses del Sector Tecnològic Digital 2022

Baròmetre de l'Economia Digital, 2022. AMETIC

https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-llocs-de-treball-digital/

Digital Talent Overview "total de professionals digitals vs totals de professionals altres sectors" 2022

Digital talent BCN. Mobile World Capital Barcelona

https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-total-de-professionals-digitals-vs-totals-de-profesioanls-altres-sectors/

Digital Talent Overview "la demanda de professionals digitals i total de professionals" 2022

Digital talent BCN. Mobile World Capital Barcelona

https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-de-la-demanda-de-professionals-digitals-y-total-de-professionals/

Digital Talent Overview "Professionals presentats per 1 oferta de treball" 2022

Digital talent BCN. Mobile World Capital Barcelona

https://opendatawomen.org/acadp_listings/professionals-presentats-per-1-oferta-de-treball/

Digital Talent Overview "Ofertes de treball tecnologies consolidades vs demandes de treball" 2022

Digital talent BCN. Mobile World Capital Barcelona

https://opendatawomen.org/acadp_listings/ofertes-de-treball-tecnologies-consolidades-vs-demandes-de-treball/

 

Tots els datasets públics localitzats, utilitzats i creats per l'equip s'han recopilat i publicat en format obert al repositori web  Open Data Women per facilitar que tothom pugui reutilitzar les dades.

Us animem a visitar el portal web i a reutilitzar les dades per a generar més coneixement.