Conceptualització

Encara que la digitalització del conjunt de la societat està creixent de forma accelerada, la bretxa digital de gènere persisteix. 

En aquest informe s'analitza la digitalització en perspectiva feminista, tant referent a: 

  1. La segona bretxa digital, segregació horitzontal, presència de dones en àmbits tecnològics-científics, presència de dones en emprenedoria digital

  2. La presència de dones en estudis de l'àmbit STEAM: Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques.

  3. Les noves oportunitats laborals que han sorgit arrel de l’acceleració de la presència digital. 

S’entèn per segona bretxa digital com les diferències en la capacitat de les persones per utilitzar eficaçment la informació i les tecnologies de comunicació (TIC). Mentre que la primera bretxa digital se centra en l'accés a les TIC (com tenir o no tenir accés a Internet), la segona bretxa s'enfoca en les habilitats i competències necessàries per aprofitar efectivament aquesta tecnologia. Això inclou habilitats com la capacitat de cercar, avaluar i sintetitzar informació en línia i l'habilitat per utilitzar diverses eines digitals per comunicar-se, aprendre i resoldre

S’entèn per segregació hortizontal com la distribució desigual d'homes i dones en diferents tipus de llocs de treball o indústries. Per exemple, hi pot haver una alta concentració de dones en sectors com l'educació i la salut, mentre que els homes poden estar més representats a l'enginyeria i la tecnologia.

STEAM és un acrònim que fa referència a les àrees de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Els àmbits tecnicocientífics a STEAM inclouen una àmplia gamma de disciplines i especialitzacions que se centren en l'estudi i l'aplicació de principis científics i matemàtics per resoldre problemes pràctics. 

Dins del STEAM incluim aquestes categoríes mencionades en el present informe: 

1. Telecomunicacions: són tècnics perquè tenen coneixements especialitzats en sistemes de comunicació, incloent transmissió de dades, xarxes de telecomunicacions, i tecnologies de la informació. 

2. Tècnics en serveis d’informació: s'especialitzen en la gestió, el processament i l'emmagatzematge de dades. Aquests professionals utilitzen habilitats tècniques per organitzar, mantenir i protegir la informació digital. 

3. Informació i comunicacions: combina aspectes de les telecomunicacions i serveis d'informació. Els professionals aquí són tècnics perquè apliquen coneixements especialitzats en la creació, gestió i distribució de contingut digital, així com en el desenvolupament i el manteniment de les infraestructures necessàries per a aquestes activitats.

4. Programació: són tècnics per excel·lència al camp de STEAM. Tenen habilitats especialitzades en el desenvolupament de programari, algorismes i solucions de programació. 

En el present informe s'aporten evidències sobre les diferències entre homes i dones en l'adquisició de competències digitals i la minoritària participació de les dones en el sector tecnològic.S'evidencia l'escassa representació de les dones en l'àmbit educatiu STEM en estudis de 1-2 cicle, màster i doctorat. També s’evidencia l’augment de la demanda de llocs de feina en l’àmbit digital en pocs anys. 

Aquest informe ha processat i creat datasets públics de totes les dades utilitzades que us convidem a reutilitzar: Conjunt Datasets del projecte DadesxDonesXDigital